Tjänstepension - så funkar det

Hantering av tjänstepension enligt kollektivavtalen

Tjänstepension i Kollektivavtal

Om verksamheten är ansluten till Arbetsgivaralliansens branschorgan TRIA gäller ett medarbetaravtal med Fora för samtliga medarbetare i alla kollektivavtalen:

  • Avtalsförsäkringarna genom Fora/AFA
  • Basplanen Avtalspension SAF-LO för tjänstepension med Premiebefrielseförsäkring
  • Kollektivavtalad extra tjänstepensionspremie utöver Basplanen
  • Kollektivavtalat undantag från Basplanen om möjlighet att välja Prometheus


Basplanen innebär att alla medarbetare från 25 års ålder - oaktat tjänstgöringsgrad och anställningsform - har rätt till 4,5 % på sin bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp i tjänstepensionspremie och 30 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Utöver detta har alla även rätt till en extrapremie om 0,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Lokala kollektivavtal kan medge ytterligare extra-premier.


Här finns några lathundar som hjälp:

Lathund CKA-Premiehantering

Lathund LKA-Grundval

Lathund CKA-MeF-Tjänstepension


Fora

Fora administrerar och fakturerar AFA:s avtalsförsäkringar. Fora är också valcentral för tjänstepensionsvalet inom Avtalspension SAF-LO och fakturerar pensionspremierna inom Basplanen. 


Alla verksamheter anslutna till TRIA har genom de centrala kollektivavtalen ett medarbetaravtal med Fora vilket innebär att alla medarbetare har samma avtalsförsäkringar och tjänstepensionsplan genom Fora. Fora fakturerar dock inte den kollektivavtalade extrapremien utöver Basplanen, dvs de 0,5 % (eller mer) som alla har rätt till. Dessa premier måste huvudmannen själv reglera.


OM huvudmannen har ett lokalt kollektivavtal som medger valet av Prometheus som pensionsförvaltare, har verksamheten 2 avtal hos Fora.

- Ett avtal som omfattar alla avtalsförsäkringarna och Avtalspension SAF-LO inom Basplanen inklusive Premiebefrielseförsäkringen. Detta avtal gäller för de som har en pensionsförvaltare genom Foras valcentral.

- Ett avtal som omfattar alla avtalsförsäkringarna. Detta avtal gäller för de som valt Prometheus som pensionsförvaltare.


Prometheusvalet

Genom TRIA:s kollektivavtal finns möjligheten för individen att välja Prometheus. För detta krävs ett lokalt kollektivavtal som möjliggör det. Medarbetaren måste också fylla i en särskild valblankett som lämnas till huvudmannen för vidare handläggning.

Se vidare under fliken Prometheusvalet.


Huvudmannens ansvar

Som huvudman har du ansvar för att:

- Informera alla medarbetare och särskilt nyanställda om alla avtalsförsäkringar och tjänstepensionen + valmöjligheten Prometheus. Har ni Grundalternativet Prometheus är det extra viktigt att informera om vad det är och hur det fungerar vid nyanställningen.

- Sköta premieinbetalningarna - särskilt extrapremierna till alla och löpande premierna till Prometheus. Se vidare under fliken Premieinbetalningar

- Göra avstämning av tjänstepensionspremierna när en medarbetare slutar eller går i pension

- Göra årsavstämningar av tjänstepensionspremierna


Pensionär

Ska medarbetaren gå i pension vid 65 - eller annan tidpunkt? 
Normalfallet är att tjänstepensionen börjar att betalas ut enligt avtal vid 65 års ålder. Om medarbetaren är kvar i sin anställning kan hen enligt kollektivavtal har rätt till fortsatt premieinbetalningar. En individuell överenskommelse kan också göras om tjänstepension efter fyllda 65.

Se till att - i god tid före medarbetaren går i pension - göra en slutinbetalning av tjänstepensionen!


OBS! Om medarbetaren väljer att börja utbetalningen från Prometheus och arbetar kvar med rätt till fortsatta pensionspremier, måste vi starta en ny försäkring för de nya premierna!


Dödsfall

Kontakta Prometheus och gör en avstämning.
Kontakta Fora eller AFA och anmäl dödsfallet (för livförsäkring mm). Hör gärna av er även till Prometheus, så kan vi stämma av om medlemmen har ett återbetalningsskydd på sin tjänstepension.
FORA: www.fora.se
AFA: www.afa.se

 


Tjänstepension UTAN Kollektivavtal

Om verksamheten inte har ett kollektivavtal som reglerar tjänstepensionen, bör det finnas andra skriftliga överenskommelser kring detta. Ett enskilt anställningsavtal kan innehålla en sådan överenskommelse. 


Huvudmannen/arbetsgivaren ansvarar för att överenskommelsen följs och att premieinbetalningarna sköts.

Blanketter

Här finns våra vanligaste blanketter. Du hittar alla dokument under fliken Dokument

Val av Prometheus Tjänstepension

(möjligt enligt lokalt avtal)


Anmälningsblankett Tjänstepension

(ej kollektivavtal)


För ändring av återbetalningsskyddet använder denna blankett:

Blankett för ändring av ÅBSK