Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sköts i enlighet med våra Etiska regler, Hållbarhetspolicyn, Placeringsriktlinjer, Lag om Understödsförening samt Försäkringsrörelselagen.

Prometheus hållbara placeringar är grunden för vår traditionell förvaltning med garanterad ränta.

När du spar hos oss får du flerdimensionell avkastning på ditt pensionskapital. Med det menar vi:

  • Hållbart sparande; genom vår förvaltning arbetar ditt pensionskapital utan att belasta jorden och klimatet och verkar för en hållbar utveckling för kommande generationer.
  • Ett pensionssparande med garanti; de inbetalade pensionspremierna och den garanterade räntan kan inte minska i värde. Dessutom får du en icke garanterad ränta på pensionskapitalet.
  • Du bär inte risken; Prometheus bär risken för ditt sparande genom att vi garanterar att uppfylla kraven och reglerna samt att ge dig en garanterad pension enligt ovan.
  • Medlemsägt; du som spar hos oss är medlem i pensionskassan Prometheus. Inga ägare utanför pensionskassan kan påverka eller kräva avkastning.
  • Oberoende; Prometheus är inte kopplat till en valcentral som tar avgifter och ställer krav.


Enligt årsbokslutet 2017 ser fördelning av våra placeringar ut som följer, mätt i procent av våra totala tillgångar:

Svensk penningmarknad: Bankkonto, korta ränteplaceringar, räntekonto

Svenska obligationer: Svenska statspapper, Kommunobligationer, säkerställda bostadsobligationer, företagsobligationer inom hållbara sektorer

Utländska obligationer: Obligationer utgivna av EIB och ett norskt fastighetsbolag inom barnomsorg

Hypotekslån: Utlånade medel med säkerhet främst i fastigheter

Fastigheter: Vi har äger inga egna fastigheter

Svenska aktier: Genom hållbara fonder, noterade fastighetsbolag och några enskilda aktieposter i miljöteknikföretag

Utländska aktier: Genom hållbara fonder

Alternativa placeringar: Kapitalgaranterade strukturerade produkter med säkerställda bostadsobligationer som grund, Baltic Forest AB, onoterade aktie/andelsinnehav (Brf-lokalen i Täby, Ekobanken, LRH Fastighets AB och andra fastighetsbolag) samt Förlagslån i Ekobanken och Merkur Andelskasse.

Ränta och återbäring

Räntenivåer de senaste åren, inklusive återbäring:

2007 total ränta 5,5 %

2008 total ränta 3,5 %

2009 total ränta 5,0 %

2010 total ränta 5,0 %

2011 total ränta 3,0 %

2012 total ränta 3,0 %

2013 total ränta 4,0 %

2014 total ränta 5,0 %

2015 total ränta 4,0 %

2016 total ränta 3,0 %

2017 total ränta 5,0 %


 

Den garanterade räntan genom åren:

1998 - 991231; 3,5 %

200101 - 050228; 3,0 %

050301 - 051231; 2,75 %

060101 - 141231; 1,5 %

150101 - 171231; 1,0 %

180101- ; 0,5%


Uppdaterad 2018-03-01