Avkastning

Hur går det för Prometheus?

Här nedan ser du en graf som visar vår avkastning över tid. Detta är ett nytt analysverktyg och vi har än så länge bara lagt in siffror från 2016-12-31 och framåt. Historik kommer att läggas till efter hand.
Prometheus förvaltar en blandad portfölj med en större andel räntebärande tillgångar och en mindre andel aktietillgångar. Fastställda index visar förändring för ett enskilt tillgångsslag, och för att kunna spegla och jämföra hela tillgångsportföljens avkastning behövs därför ett viktat index.

Grafen visar Prometheus avkastning på det totala förvaltade kapitalet med en jämförelse mot två viktade index.

Prometheus förvaltade placeringar (portfölj) är den heldragna blå linjen.

Nedan per 181231

Performancerapport-181231

Per 191231:


Vi har valt dessa två viktade jämförelseindex:
Ljusblå prickad linje
•OMRX Bond 65 %
•OMX Stockholm Benchmark Cap GI 25 %
•MSCI All Country World Index (SEK) 10 %
Orange linje
•MSCI World ESG Universal 40 %
•OMRX Bond 60 %


Det är intressant att se att Prometheus avkastning (blå linje) visar upp en mer jämn utveckling jämfört med dessa två index. Detta tyder på att Prometheus placeringsportfölj är mindre volatil med lägre risk jämfört med dessa.

Gul linje visar KPIF (konsumentprisindex F).
Vi har valt att även lägga in detta index eftersom vårt mål är att ge en avkastning som är högre än inflationen.
KPIF är ett mått på inflationen där prisutvecklingen har rensats från effekterna av Riksbankens penningpolitik och räntesättning.
Riksbankens målvariabel för inflationsmålet är sedan 2017 KPIF.