Återtag/Reallokering

Information om vårt första och enda återtag

Ett återtag/reallokering innebär att pensionsförvaltaren tar tillbaka en del av det överskott som tidigare har givits ut (utallokerats) som ej garanterad ränta. Beräkningsgrunden är den samma som vid en positiv beräkning av återbäringsräntan.

Prometheus har aldrig tidigare behövt göra detta, men nu inför överlåtelserna har vi varit tvungna till det. Anledningen är vi - som alla andra pensionsbolag - påverkats negativt av den pågående "Corona-krisen" på finansmarknaden där samtliga tillgångsvärden fallit i värde. Det har även påverkat vår möjlighet att i god tid innan överlåtelserna avyttra våra mer illikvida tillgångar.

För att säkra upp att vi har de likvida tillgångar som är nödvändiga både för överlåtelserna och för att därefter avsluta verksamheterna har vi tvingats göra ett återtag om 7% beräknat på pensionskapitalet. Detta berör inte de garanterade nivåerna av pensionsförsäkringarna men tar alltså bort en stor del av det överskott vi allokerade ut för 2019.

Om det visar sig att vi har likvida tillgångar över när vi avslutar verksamheten (troligen dec 2020), ska dessa utallokeras till försäkringstagarna.